Transferne cene

Transferne cene su u fokusu interesovanja poreskih vlasti kao neminovna posledica globalnog ekonomskog razvoja i nastajanja velikih multinacionalnih kompanija koje posluju u velikom broju država preko svojih zavisnih i povezanih društava.

Izveštaji o transfernim cenama su važan alat koji koriste kompanije kako bi dokumentovale i pružile dokaze o tome kako su postavljene cene za transakcije između povezanih društava unutar iste korporativne grupe. Ti izveštaji su ključni za osiguranje usaglašenosti s poreskim propisima i za izbegavanje potencijalnih sukoba s poreskim vlastima. Pravilno pripremljeni izveštaji o transfernim cenama omogućavaju kompanijama da pokažu da su cene transakcija unutar grupe postavljene na tržišnoj osnovi i da nisu namerno manipulisane radi izbegavanja poreza. Osim što pomažu u ispunjavanju poreskih obaveza, ti izveštaji takođe pružaju transparentnost i pomažu u održavanju dobrih odnosa s poreskim vlastima.

Društvo za reviziju „DST-Revizija“ doo Beograd svojim klijentima pruža sledeće profesionalne usluge:

  • Izrada Izveštaja o transfernim cenama,
  • Savetovanje u izradi Izveštaja o transfernim cenama,
  • Izrada analize uporedivosti transakcija, funkcionalne analize kod kontrolisanih transakcija i ostale analize.

Zakonska i profesionalna regulativa kojom se uređuje oblast transfernih cena je:

  • Zakon o porezu na dobit pravnih lica,
  • Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima,
  • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ i
  • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica.